จะเปรียบเทียบรายงาน711 กับรายงาน 773 แล้วยอดไม่เท่ากันทั้งที่ระบุขอบเขตการดูรายงานเหมือนกัน

 

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > ปัญหาต่าง ๆ ในการพิมพ์รายงาน > 7.  รายงานวิเคราะห์การขาย > 7.  สรุปยอดขาย ตามช่วงวันที่ >

จะเปรียบเทียบรายงาน711 กับรายงาน 773 แล้วยอดไม่เท่ากันทั้งที่ระบุขอบเขตการดูรายงานเหมือนกัน

 

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ เนื่องจากโครงสร้างสองรายงานนี้ไม่เหมือนกันคือรายงาน 711 จะรวมเอกสารเกี่ยวกับการบันทึกรายได้อื่นๆ ด้วย แต่รายงาน 773 จะไม่รวม

 

วิธีแก้ไข ถ้าต้องการดูสองรายงานนี้เปรียบเทียบกันให้แก้รายงาน 773 ดังนี้

Query=.AND.(POSOPR='9'.OR.POSOPR='2'.OR.POSOPR='='.OR.POSOPR='<')