สรุปยอดขายเป็นช่วง แยกตามหมวด กรณี สินค้าชุดธรรมดาหมวดของตัวประกอบ

จะไม่โชว์ จะโชว์เป็นหมวดของสินค้าชุด แต่ถ้าต้องการให้ออก

หมวดของตัวประกอบด้วยต้องทำอย่างไร

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > ปัญหาต่าง ๆ ในการพิมพ์รายงาน > 7.  รายงานวิเคราะห์การขาย > 7.  สรุปยอดขาย ตามช่วงวันที่ >

สรุปยอดขายเป็นช่วง แยกตามหมวด กรณี สินค้าชุดธรรมดาหมวดของตัวประกอบ

จะไม่โชว์ จะโชว์เป็นหมวดของสินค้าชุด แต่ถ้าต้องการให้ออก

หมวดของตัวประกอบด้วยต้องทำอย่างไร

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

วิธีแก้ไข ให้แก้ไขรายงาน โดย  ในส่วน   Print options  บรรทัด

Query=.AND.PSTKCOD= ‘       ‘  ให้ใส่ * ข้างหน้าค่ะ จะเป็น *Query=.AND.PSTKCOD= ‘       ‘          

 

หมายเหตุ

แต่ถ้าเป็นชุดพิเศษ เวลาออกรายงานโปรแกรมจะเอายอดตัวประกอบไปรวมตามหมวดของสินค้าตัวประกอบนั้นๆ ด้วย และในหมวดสินค้าชุดก็มียอด แต่ถ้าเป็นสินค้าชุดธรรมดา

จะมียอดเฉพาะที่หมวดสินค้าชุดอย่างเดียว โปรแกรมไม่ได้เอายอดตัวประกอบไปรวมตามหมวดของมัน