762.  มูลค่าขายและกำไรขั้นต้นติดลบเท่ากับยอดมูลค่าขาย ทั้งที่มียอดขาย

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > ปัญหาต่าง ๆ ในการพิมพ์รายงาน > 7.  รายงานวิเคราะห์การขาย > 6.  จัดลำดับยอดขาย >

762.  มูลค่าขายและกำไรขั้นต้นติดลบเท่ากับยอดมูลค่าขาย ทั้งที่มียอดขาย

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

สาเหตุ เพราะในเดือนที่ดูรายงาน มียอดลดหนี้มากกว่ายอดขาย โดยให้ดูจากรายงาน 712

ดูช่องยอดขายสุทธิรวมทั้งสิ้นได้ยอดเดียวกับรายงาน 762