761.  อยากทราบว่าคอลัมน์อัตรา %  ของคอลัมน์ ที่อยู่ด้านหลังคอลัมน์มูลค่าขาย กับ คอลัมน์อัตรา % ของกำไรขั้นต้น ทั้ง 2 คอลัมน์นี้คิดอย่างไร

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > ปัญหาต่าง ๆ ในการพิมพ์รายงาน > 7.  รายงานวิเคราะห์การขาย > 6.  จัดลำดับยอดขาย >

761.  อยากทราบว่าคอลัมน์อัตรา %  ของคอลัมน์ ที่อยู่ด้านหลังคอลัมน์มูลค่าขาย กับ คอลัมน์อัตรา % ของกำไรขั้นต้น ทั้ง 2 คอลัมน์นี้คิดอย่างไร

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

RE761

 

คอลัมน์อัตรา (%) คอลัมน์แรก คิดจาก [ มูลค่าขายในแต่ละบรรทัด *100/ มูลค่าขายรวม ]

เช่น 574,915.70 * 100 / 592,115.70 = 97.10

คอลัมน์อัตรา (%ฉ คอลัมน์หลังกำไรขั้นต้น คิดจาก [ ยอดกำไรขั้นต้น *100 / มูลค่าขาย ]

เช่น 570,392.05 * 100 / 574,915.70 = 99.21