711. ลูกค้าเทียบยอดขายในรายงาน 711 กับรายงาน 73 ปรากฏว่ายอดไม่เท่ากัน เลยให้ลูกค้าเทียบเป็นช่วงวันที่ จนพบวันที่ ที่ทำให้ยอดขายไม่เท่ากันคือ 29/01/53 จึงตรวจสอบรายงานที่เกี่ยวกับการขายรายงาน 121,141 และ 171 ก็พบว่ามีเอกสารที่ขึ้นต้นด้วย  IV52xxxxx อยู่ 3 ใบรวมยอดแล้วเป็นผลต่างในรายงานที่ตรวจสอบอยู่พอดี       เ อกสารของ IV52xxxxx อยู่ที่เมนูการเงิน 1.6 บันทึกรายการลูกหนี้คงค้างยกมา แต่ใส่วันที่เป็น 29/01/53 ต้องแก้ไขให้วันที่อยู่ก่อนรอบบัญชีจึงจะถูกต้อง

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > ปัญหาต่าง ๆ ในการพิมพ์รายงาน > 7.  รายงานวิเคราะห์การขาย > 1.  ประวัติการขาย >

711. ลูกค้าเทียบยอดขายในรายงาน 711 กับรายงาน 73 ปรากฏว่ายอดไม่เท่ากัน เลยให้ลูกค้าเทียบเป็นช่วงวันที่ จนพบวันที่ ที่ทำให้ยอดขายไม่เท่ากันคือ 29/01/53 จึงตรวจสอบรายงานที่เกี่ยวกับการขายรายงาน 121,141 และ 171 ก็พบว่ามีเอกสารที่ขึ้นต้นด้วย  IV52xxxxx อยู่ 3 ใบรวมยอดแล้วเป็นผลต่างในรายงานที่ตรวจสอบอยู่พอดี       เ อกสารของ IV52xxxxx อยู่ที่เมนูการเงิน 1.6 บันทึกรายการลูกหนี้คงค้างยกมา แต่ใส่วันที่เป็น 29/01/53 ต้องแก้ไขให้วันที่อยู่ก่อนรอบบัญชีจึงจะถูกต้อง

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

ปัญหาข้างต้นนี้เนื่องจาก   รายงาน 711 Master file จะเป็น STCRD แต่รายงาน 73 Master file จะเป็น ARTRN ซึ่งเอกสาร IV52xxxxx ที่เป็นยอดยกมาแล้วกรอกวันที่ผิดเป็นปี 53 นั้นจะไม่เข้าในรายงาน 711 ให้เพราะในหน้าเมนูการเงิน 1.6 จะไม่มีรายการที่เกี่ยวกับ STCRD เลย