7.  ลูกค้าไม่ต้องการให้รับรู้รายได้ตอนเปิดบิลขายเงินเชื่อ แต่ต้องการรับรู้รายได้ตอนเปิดรับชำระหนี้

Navigation:  ระบบการเงิน > รับชำระหนี้ >

7.  ลูกค้าไม่ต้องการให้รับรู้รายได้ตอนเปิดบิลขายเงินเชื่อ แต่ต้องการรับรู้รายได้ตอนเปิดรับชำระหนี้

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

ขั้นตอนที่ 1

·เพิ่มผังบัญชี รายได้ค้างรับ

·สร้างสินค้าบริการ แล้วผูกเลขที่บัญชีเป็นรายได้ค้างรับเอาไว้

·เพิ่มวิธีการรับชำระหนี้ ขึ้นมาอีก 2 วิธี โดยให้ผูกเลขที่บัญชีกับ รายได้ค้างรับ กับ รายได้จากการขาย

 

ขั้นตอนที่ 2 ตอนเปิดบิลขายเชื่อ นำสินค้าบริการรหัสนั้นมาเปิดบิล โปรแกรม บันทึกบัญชีโดย

Dr. ลูกหนี้การค้า                     xxCr. รายได้ค้างรับ                       xx


     ภาษีขาย-รอเรียกเก็บ           xx

                                       

ขั้นตอนที่ 3 รับชำระหนี้ ให้คีย์ใน F7

· รายได้รับลวงหน้า คีย์จำนวนเงินปกติ

· รายได้จากการขาย คีย์จำนวนเงินติดลบ โปรแกรมบันทึกบัญชีโดย

Dr. เงินสด/เช็ค/เงินโอน                                   xx


             รายได้ค้างรับ                                              xx


              ภาษีขาย-รอเรียกเก็บ                                xx

Cr. ลูกหนี้การค้า                                                   xx    


      ภาษีขาย                                                            xx


       รายได้จากการขาย                                         xx