7.  กด Cltr+L ในรายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่นๆ  รหัสค่าใช้จ่ายทุกตัวขึ้นซ้ำกันหมด ยกตัวอย่างเช่น ขึ้น

รหัส 51-0001-0 ทุกบรรทัด แต่ถ้า Enter เข้าไปในรหัสใดรหัสหนึ่ง จะขึ้นรหัสตามจริง

รหัสค่าใช้จ่าย ลูกค้าตั้งเป็น 51-0001-01,51-0001-02

Navigation:  ระบบซื้อ > ค่าใช้จ่าย >

7.  กด Cltr+L ในรายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่นๆ  รหัสค่าใช้จ่ายทุกตัวขึ้นซ้ำกันหมด ยกตัวอย่างเช่น ขึ้น

รหัส 51-0001-0 ทุกบรรทัด แต่ถ้า Enter เข้าไปในรหัสใดรหัสหนึ่ง จะขึ้นรหัสตามจริง

รหัสค่าใช้จ่าย ลูกค้าตั้งเป็น 51-0001-01,51-0001-02

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

สาเหตุ เป็นเพราะ มีการเปลี่ยนรูปแบบรหัสสินค้า เป็น !!!!-!!!! จากเดิมมีมากกว่า 9 หลัก