69.  มีการกำหนดวงเงินอนุมัติ ในหน้าจอรายละเอียดลูกค้า ไว้เป็น 1 บาท จากนั้นมีการเปิดบิลขาย แล้วยอดเงินมากกว่า 1 บาท แต่โปรแกรมไม่มีแจ้งเตือนว่าเกินวงเงิน ไปดูรายงาน 1A2 พบว่ามียอดบิลที่ค้างชำระอยู่ด้วย

Navigation:  ระบบขาย > บิลขาย >

69.  มีการกำหนดวงเงินอนุมัติ ในหน้าจอรายละเอียดลูกค้า ไว้เป็น 1 บาท จากนั้นมีการเปิดบิลขาย แล้วยอดเงินมากกว่า 1 บาท แต่โปรแกรมไม่มีแจ้งเตือนว่าเกินวงเงิน ไปดูรายงาน 1A2 พบว่ามียอดบิลที่ค้างชำระอยู่ด้วย

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

สาเหตุ เนื่องจากไปเช็คที่หน้าจอรายละเอียดเอง  ช่องยอดคงเหลือ ขึ้นเป็น ติดลบ เนื่องจากยอดยกมาในช่องยอดต้นปีผิด โปรแกรมจะเทียบยอดใน

ช่องยอดคงเหลือกับวงเงินอนุมัติที่ใส่ไว้ ถ้ามากกว่าวงเงินอนุมัติ ถึงจะเตือนให้ว่าเกินวงเงิน ในกรณีนี้ ช่องยอดคงเหลือเป็น ติดลบ โปรแกรมจึงไม่ฟ้องขึ้นมา

 

วิธีแก้ไข  ให้แก้ยอดในช่อง ยอดต้นเป็น เป็นยอดที่ถูกต้อง จากนั้น คำนวณยอดลูกหนี้ใหม่ ลองเปิดบิล ก็จะฟ้องให้แล้วค่ะ