67. ลูกค้าต้องการคีย์เอกสารยกเลิกให้เค้าไปในรายงานภาษีขายเลย(คือคีย์แต่เลขที่ วันที่ และชื่อลูกค้า) โดยไม่ต้องคีย์ให้จบใบ แล้วค่อยกดปุ่มยกเลิก (ซึ่งเป็นวิธีปกติที่เค้าทำกัน) แต่ลูกค้าบริษัทนี้แจ้งว่าเคยทำได้ ทำไม่ได้แค่บริษัทนี้บริษัทเดียว บริษัทอื่นยังทำได้เลย ตามรูป

Navigation:  ระบบขาย > บิลขาย >

67. ลูกค้าต้องการคีย์เอกสารยกเลิกให้เค้าไปในรายงานภาษีขายเลย(คือคีย์แต่เลขที่ วันที่ และชื่อลูกค้า) โดยไม่ต้องคีย์ให้จบใบ แล้วค่อยกดปุ่มยกเลิก (ซึ่งเป็นวิธีปกติที่เค้าทำกัน) แต่ลูกค้าบริษัทนี้แจ้งว่าเคยทำได้ ทำไม่ได้แค่บริษัทนี้บริษัทเดียว บริษัทอื่นยังทำได้เลย ตามรูป

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

IV-VAT-01

 

ในแฟ้มรายงานภาษีขายจะได้แบบนี้

IV-VAT-02

 

ที่เมนูเริ่มระบบ 1.4.1 ข้อที่ 11  ภาระภาษีขาย (สินค้าบริการ) ต้องกำหนดเป็นเกณฑ์สิทธิไว้ได้เลย จะสามารถทำได้ ตามรูป

 

IV-VAT-03