4.  บิลซื้อของเดือนเมษายน ไปแสดงอยู่ในของเดือนกุมภาพันธ์ ทั้ง ๆ

ไม่เคยมีการเข้าไปในรายงานภาษีซื้อเลย คิดว่าเกิดจากสาเหตุใด

 

Navigation:  ระบบการเงิน > ภาษีมูลค่าเพิ่ม >

4.  บิลซื้อของเดือนเมษายน ไปแสดงอยู่ในของเดือนกุมภาพันธ์ ทั้ง ๆ

ไม่เคยมีการเข้าไปในรายงานภาษีซื้อเลย คิดว่าเกิดจากสาเหตุใด

 

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

เป็นเพราะขณะป้อนรายการซื้อรายการนี้เข้าไป อาจจะไม่ได้ป้อนช่องข้อมูล ลวท. หรือป้อนเป็นเดือน

ที่ไม่ใช่เดือนเดียวกับวันที่ในบิลซื้อ ซึ่งโปรแกรมจะมีการถามว่ายื่นรวมในงวดใดขึ้นมา และป้อนงวดผิดเข้าไป