6. การค้นหารหัสสินค้าในหน้าจอต่าง ๆ ขณะที่บันทึกข้อมูล เช่น ระบบขาย / ซื้อ รวมถึงหน้าจอรายละเอียดสินค้า เมื่อพิมพ์รหัสสินค้าแล้ว โปรแกรมจะแสดดงเป็นตัว

อักษรตัวเล็กเสมอ (ภาษาอังกฤษ) ลูกค้าต้องการให้พิมพ์ค้นหาแล้วแสดงเป็นตัวอักษรตัวใหญ่เลย

Navigation:  เริ่มระบบ >

6. การค้นหารหัสสินค้าในหน้าจอต่าง ๆ ขณะที่บันทึกข้อมูล เช่น ระบบขาย / ซื้อ รวมถึงหน้าจอรายละเอียดสินค้า เมื่อพิมพ์รหัสสินค้าแล้ว โปรแกรมจะแสดดงเป็นตัว

อักษรตัวเล็กเสมอ (ภาษาอังกฤษ) ลูกค้าต้องการให้พิมพ์ค้นหาแล้วแสดงเป็นตัวอักษรตัวใหญ่เลย

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ   มีการกำหนดรูปแบบรหัสสินค้าที่เมนูเริ่มระบบ 1.3.1. เป็น XXXXXXX

 

วิธีแก้ไข ให้เปลี่ยนรูปแบบเป็น !!!!!!!!!!!!