582.   บันทึกบัญชีสินค้าแบบ Periodic ไปดูรายงานกระดาษทำการ แบบ Periodic ไม่มีเลขที่บัญชีสินค้าคงเหลือ      ต้นงวด ปลายงวดโชว์ ทั้งที่ระหว่างงวดมีการเดินรายการสินค้า ไปตรวจสอบที่บัญชีข้อ 5 ก็มีเลขที่บัญชีถูกต้อง

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > ปัญหาต่าง ๆ ในการพิมพ์รายงาน > 5.  รายงานบัญชี > 8.  กระดาษทำการ >

582.   บันทึกบัญชีสินค้าแบบ Periodic ไปดูรายงานกระดาษทำการ แบบ Periodic ไม่มีเลขที่บัญชีสินค้าคงเหลือ      ต้นงวด ปลายงวดโชว์ ทั้งที่ระหว่างงวดมีการเดินรายการสินค้า ไปตรวจสอบที่บัญชีข้อ 5 ก็มีเลขที่บัญชีถูกต้อง

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ   เนื่องจากว่า บัญชีสินค้าดังกล่าว ไม่มียอดยกมา ทำให้ เมื่อไปดูที่เมนูบัญชีข้อ 3 บันทึกยอดยกมา ไม่มีเลขที่บัญชีนี้อยู่  ส่งผลทำให้ดูรายงานกระดาษทำการแล้วบัญชีดังกล่าวไม่โชว์ขึ้นในรายงาน

 

วิธีแก้ไข ให้เพิ่มเลขที่บัญชีดังกล่าวไว้ที่เมนูสินค้า ข้อ 3 บันทึกยอดยกมาด้วย แล้วก็ใส่ยอดเป็น ศูนย์ปกติ  หรือจะไปทำการคำนวณยอดเปลี่ยนแปลงที่เมนูบัญชีข้อ A ก็ได้ค่ะ