561.  ต้องการให้คอลัมน์เคลื่อนไหวเป็นยอดสรุปเหมือน เวอร์ชั่น 4

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > ปัญหาต่าง ๆ ในการพิมพ์รายงาน > 5.  รายงานบัญชี > 6.  งบทดลอง >

561.  ต้องการให้คอลัมน์เคลื่อนไหวเป็นยอดสรุปเหมือน เวอร์ชั่น 4

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

วิธีแก้ไข

1. สร้างรายงานใหม่ที่เมนูรายงาน 9.2

2. ให้กด CTRL+E เข้าไปในบรรทัดที่มี เครื่องหมาย * หน้าตัวแปร ~PTD_DB  และ ~PTD_CR ให้เอา เครื่องหมาย * ออก