54.  รายงาน 541 ไม่โชว์บัญชีที่ต้องการ ทั้งที่ใส่แผนกเป็น * แล้ว แต่รายงาน 542 โชว์ให้ปกติ เมนูเริ่มระบบ ข้อ 7 กำหนดแผนกก็มีแผนกนั้นอยู่

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > ปัญหาต่าง ๆ ในการพิมพ์รายงาน > 5.  รายงานบัญชี > 4.  แยกประเภท >

54.  รายงาน 541 ไม่โชว์บัญชีที่ต้องการ ทั้งที่ใส่แผนกเป็น * แล้ว แต่รายงาน 542 โชว์ให้ปกติ เมนูเริ่มระบบ ข้อ 7 กำหนดแผนกก็มีแผนกนั้นอยู่

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

ไปดูที่เมนูผังบัญชี ปรากฏว่า บัญชีดังกล่าว กำหนดตรงช่องแยกแผนกเป็น N ไว้ ต้องเปลี่ยน

เป็น Y