49x.  การดูรายงานสินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว (49.x )และสินค้าที่ไม่มีการขาย (4A.x) โดย

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > ปัญหาต่าง ๆ ในการพิมพ์รายงาน > 4.  รายงานสินค้าคงเหลือ > 9.  สินค้าไม่เคลื่อนไหว >

49x.  การดูรายงานสินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว (49.x )และสินค้าที่ไม่มีการขาย (4A.x) โดย

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

1.1         กรณีดูรายงาน 9.1 และ A.1  ที่มีการกำหนดวัน ครั้งสุดท้ายก่อนวันที่ 31/01/48 ข้อมูลจะโชว์อย่างไร

· รายงาน 9.1 จะแสดงเฉพาะสินค้าที่มีการเคลื่อนไหวครั้งสุดท้ายก่อนวันที่ ที่กำหนด (การเคลื่อนไหวต่างๆ ได้แก่   ซื้อ,ขาย,รับคืน,ส่งคืน,เพิ่ม/ลดสินค้า หรือ ตรวจนับ เป็นต้น)

·  รายงาน A.1 จะแสดงเฉพาะสินค้าที่มีการขายครั้งสุดท้ายก่อนวันที่ ที่กำหนด

 

 สินค้าที่มีการเคลื่อนไหวหรือมีการขายในช่วงนี้จะโชว์ (วันที่ก่อน 31/01/48 )  

31/01/48

  สินค้าที่มีการเคลื่อนไหวหรือมีการขายในช่วงนี้จะไม่โชว์   (วันที่หลัง 31/01/48 )

 

   

1.2   ส่วนการดูรายงาน 9.2-9.4 และรายงาน A.2-A.4 ซึ่งไม่มีวันที่ให้กำหนดข้อมูลนั้นจะเทียบกับวันที่ของอะไร และ ข้อมูลจะโชว์ อย่างไร

·  รายงานดังกล่าวจะใช้วันที่ของเอกสารเปรียบเทียบกับวันที่ของเครื่อง

· ในส่วนของข้อมูลที่โชว์จะแสดงออกทั้งหมดที่มียอดคงเหลือ

โดยจะมีการวิเคราะห์ข้อมูลตามช่วงเวลาที่กำหนดระหว่างวันที่เอกสารกับวันที่เครื่อง