49. ปิดบิลขายไว้ โดยใส่ตัวคูณเป็นหน่วยย่อยไว้เป็น 20.00 ต่อมาได้มีการไปทำการแก้ไขรายการสินค้าในบิลขายนี้ใหม่ (ไม่ได้แก้ไขตัวคูณ)  แต่ตัวคูณหน่วยย่อยกลับถูกเปลี่ยนเองอัตโนมัติ ซึ่งพบว่าไปดึงราคาทุนต่อหน่วยของสินค้าคงเหลือ (จากหน้าแรกของรายละเอียดสินค้า)

Navigation:  ระบบขาย > บิลขาย >

49. ปิดบิลขายไว้ โดยใส่ตัวคูณเป็นหน่วยย่อยไว้เป็น 20.00 ต่อมาได้มีการไปทำการแก้ไขรายการสินค้าในบิลขายนี้ใหม่ (ไม่ได้แก้ไขตัวคูณ)  แต่ตัวคูณหน่วยย่อยกลับถูกเปลี่ยนเองอัตโนมัติ ซึ่งพบว่าไปดึงราคาทุนต่อหน่วยของสินค้าคงเหลือ (จากหน้าแรกของรายละเอียดสินค้า)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

    ปัญหาดังกล่าว จะเกิดขึ้นเฉพาะในกรณีที่สินค้าติดลบเท่านั้น

การแก้ไข   ให้ UP โปรแกรม  (แก้ไขโปรแกรมแล้ว วันที่ 07/12/53 )