รายงาน 482 - 483

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > ปัญหาต่าง ๆ ในการพิมพ์รายงาน > 4.  รายงานสินค้าคงเหลือ > 8.  จุดสั่งซื้อ >

รายงาน 482 - 483

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

482. - 483.  วิธีการคำนวณ ยอดสังเพิ่ม

 

~GETREOPNT: 0,  "",                 "abc",              "abc = @stloc_getreo(); loc_bal = STLOC->LOCBAL+STLOC->LOCREO-STLOC->LOCRES-STMIN->PRJSAL"

[loc_bal = ยอดคงเหลือ + ค้างรับ ค้างส่ง ยอดขายโครงการ ]

~LOCRES:    0,  "qtyZ(12)",         "STLOC->LOCRES",    "TOPURCH=STMIN->MINQTY-loc_bal"

[ยอดสั่งเพิ่ม = จุดสั่งซื้อ loc_bal ]

~TOPURCH:   0,  "qty(12)",          "TOPURCH",          "TOPURCH=IIF( TOPURCH < 0, 0, IIF( STMIN->REOQTY > 0, VAL(STR((TOPURCH+(STMIN->REOQTY/2))/STMIN->REOQTY,13,0))*STMIN->REOQTY, TOPURCH ))"

[ยอดสั่งเพิ่ม = ยอดสั่งเพิ่ม < 0, 0, iif( ซื้อครั้งละ >0, (( ยอดสั่งเพิ่ม + (ซื้อครั้งละ/2 ))/ซื้อครั้งละ)*ซื้อครั้งละ , ยอดสั่งเพิ่ม)]

 

เช่น

คงเหลือ

จุดสั่งซื้อ

ซื้อครั้งละ

ยอดสั่งเพิ่ม

0

60

60

120

36

96

96

96

วิธีคิด

ตัวที่ 1     ต้องหายอดสั่งเพิ่ม คือ [ยอดสั่งเพิ่ม = จุดสั่งซื้อ loc_bal ] = 60 - 0 = 60

ยอดสั่งเพิ่ม = (60/2 =30) ,(30+60=90),(90/60=1.5 ตรงนี้ต้องปัดเป็น 2),(2*60=120)

        "          = (xx=ซื้อครั้งละ/2),(yy=xx+ยอดสั่งเพิ่ม),(zz=yy/ซื้อครั้งละ),(zz*ซื้อครั้งละ)

    แต่ถ้าซื้อครั้งละ เป็น 0 ก็ใช้ยอดสั่งเพิ่ม จากบรรทัดบน ก็คือ 60

ตัวที่ 2   ต้องหายอดสั่งเพิ่ม คือ [ยอดสั่งเพิ่ม = จุดสั่งซื้อ loc_bal ] = 96 - 36 = 60

ยอดสั่งเพิ่ม = ( 96/2=48),(48+60=108),(108/96=1.13 ปัดทิ้งเป็น 1),(1*96=96)

        "          = (xx=ซื้อครั้งละ/2),(yy=xx+ยอดสั่งเพิ่ม),(zz=yy/ซื้อครั้งละ),(zz*ซื้อครั้งละ)

 

หมายเหตุ loc_bal คือยอดคงเหลือของแต่ละคลัง และยอดสั่งเพิ่มก็คือยอดที่ออกในรายงาน 482 และ  483