ลูกค้าทำหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ภงด. 53  ลูกค้าเลือกประเภทเงินได้เป็นประเภทที่ 6.อื่นๆ (...ป้อนตรงนี้เอง...)  พอลูกค้าพิมพ์จอภาพด้วยฟอร์มแบบใหม่ ข้อความคำว่า 6.อื่นๆ (...ป้อนตรงนี้เอง...)  ไปแสดงที่ประเภทที่ 5 ด้วยทั้งที่เป็นฟอร์มต้นฉบับของโปรแกรม ดังรูปภาพ

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > ปัญหาต่าง ๆ ในการพิมพ์รายงาน > 6.  รายงานภาษี > ภาษีหัก ณ ที่จ่าย >

ลูกค้าทำหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ภงด. 53  ลูกค้าเลือกประเภทเงินได้เป็นประเภทที่ 6.อื่นๆ (...ป้อนตรงนี้เอง...)  พอลูกค้าพิมพ์จอภาพด้วยฟอร์มแบบใหม่ ข้อความคำว่า 6.อื่นๆ (...ป้อนตรงนี้เอง...)  ไปแสดงที่ประเภทที่ 5 ด้วยทั้งที่เป็นฟอร์มต้นฉบับของโปรแกรม ดังรูปภาพ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

TAXPRN

 

วิธีแก้ไข  ทางพี่โปรแกรมเมอร์จะทำการแก้ไขให้ค่ะ แต่ถ้าต้องการแก้ไขเองให้ทำดังนี้

  ให้ไปคลิกที่ฟิวด์ _taxdes  แล้วคลิกที่ ค่าเฉพาะตัว แล้วแก้ที่เก็บข้อมูลเป็น des ค่ะ