44. ดูรายงานสินค้าคงเหลือ จำนวนสินค้าเป็น 0 แต่มีมูลค่าสินค้าติดลบ  คำนวณ ทุกอย่างแล้ว ยอดยกมา ถูกต้อง  

Navigation:  ระบบสินค้า > รายละเอียดสินค้า >

44. ดูรายงานสินค้าคงเหลือ จำนวนสินค้าเป็น 0 แต่มีมูลค่าสินค้าติดลบ  คำนวณ ทุกอย่างแล้ว ยอดยกมา ถูกต้อง  

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ เนื่องจาก ลูกค้ามีการทำเอกสารปรับปรุงต้นทุนสินค้า(CA) โดยอ้างเอกสาร ใบลดหนี้(SR) และในเอกสาร ใบลดหนี้เป็นลดหนี้อย่างเดียว ไม่รับของคืน    ในส่วนนี้ได้แจ้งโปรแกรมเมอร์แล้ว แต่จะไม่มีการแก้ไข   ลูกค้าต้องระวังเอง ไม่นำเอกสารใบลดหนี้ที่ลดหนี้อย่างเดียวไปทำใน CA