42x. ลูกค้าดูรายงานเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง มีให้ระบุคลังสินค้า ค่า Default  ของคลังสินค้า จะระบุคลังแรกถึง คลังท้ายสุด ซึ่งคลังท้ายสุด ได้มีการลบออกไป จากเริ่มระบบ ข้อ 2.21 แล้ว แต่ยังมีโชว์อยู่ ลูกค้าต้องการ  ให้ ค่า Default ของคลังสุดท้าย เป็นคลังสุดท้าย ที่มีอยู่จริง ณ ตอนนี้

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > ปัญหาต่าง ๆ ในการพิมพ์รายงาน > 4.  รายงานสินค้าคงเหลือ > 2.  สินค้าคงเหลือ >

42x. ลูกค้าดูรายงานเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง มีให้ระบุคลังสินค้า ค่า Default  ของคลังสินค้า จะระบุคลังแรกถึง คลังท้ายสุด ซึ่งคลังท้ายสุด ได้มีการลบออกไป จากเริ่มระบบ ข้อ 2.21 แล้ว แต่ยังมีโชว์อยู่ ลูกค้าต้องการ  ให้ ค่า Default ของคลังสุดท้าย เป็นคลังสุดท้าย ที่มีอยู่จริง ณ ตอนนี้

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

· เพิ่มรหัสคลังสินค้านั้นเข้ามาเหมือนเดิมก่อน (เพิ่มในเริ่มระบบตารางข้อมูล) จากนั้นให้ไปดูรายงานดังกล่าว โดยระบุขอบเขตการดูรายงานดังนี้ เช่น ถ้ารหหัสคลังที่ลูกค้าแจ้งว่าไม่มีอยู่คือรหัส AA ก็ให้ลูกค้าเพิ่มรหัสคลัง AA เข้าไปก่อน แล้วดูรายงานจากคลัง AA ถึงคลัง AA เราก็จะเจอรหัสสินค้าที่มีรหัสคลังนี้อยู่      

 

หมายเหตุ

ถ้าป้อน Y ในช่อง 'พิมพ์ล๊อตคงเหลือ ' ซึ่งโปรแกรมจะแจกแจงล็อตที่เหลือของแต่ละคลังในรายงานด้วย (กรณีจะตรวจสอบยกมา ให้ป้อน 'ณ วันที่' เป็นวันที่สุดท้ายของรอบปีก่อน) ถ้าสินค้าใดมีข้อผิดพลาดในการคำนวณต้นทุน โปรแกรมจะแจ้งในรายงานว่า *** ยอดรวมล๊อตไม่เท่ากับยอดคงเหลือ