42C จำนวนสินค้าในคลังหนึ่ง เป็นยอดติดลบ ราคาต่อหน่วยเป็นยอดบวก แต่มูลค่ากลับเป็นยอดบวก (ซึ่งที่ถูกต้องต้องเป็นยอดติดลบเหมือนกัน)  คำนวณสินค้าแล้วไม่หาย จึงให้ไปตรวจสอบยอดยกมา ปรากฏว่ายอดยกมาจำนวนเป็นยอดติดลบ

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > ปัญหาต่าง ๆ ในการพิมพ์รายงาน > 4.  รายงานสินค้าคงเหลือ > 2.  สินค้าคงเหลือ >

42C จำนวนสินค้าในคลังหนึ่ง เป็นยอดติดลบ ราคาต่อหน่วยเป็นยอดบวก แต่มูลค่ากลับเป็นยอดบวก (ซึ่งที่ถูกต้องต้องเป็นยอดติดลบเหมือนกัน)  คำนวณสินค้าแล้วไม่หาย จึงให้ไปตรวจสอบยอดยกมา ปรากฏว่ายอดยกมาจำนวนเป็นยอดติดลบ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

วิธีแก้ไข ยอดยกมาจะเป็นยอดติดลบไม่ได้ ให้แก้ไขให้เป็นยอดที่ถูกต้อง แล้วคำนวณสินค้าใหม่อีกครั้ง ในรายงานก็จะแสดงให้ถูกต้อง