42C.  พิมพ์รายงาน 13X เทียบกับรายงาน  42C  เพื่อตรวจสอบยอดสินค้าค้างส่ง ปรากฏว่ารายงานแสดงยอดไม่ตรงกัน

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > ปัญหาต่าง ๆ ในการพิมพ์รายงาน > 4.  รายงานสินค้าคงเหลือ > 2.  สินค้าคงเหลือ >

42C.  พิมพ์รายงาน 13X เทียบกับรายงาน  42C  เพื่อตรวจสอบยอดสินค้าค้างส่ง ปรากฏว่ารายงานแสดงยอดไม่ตรงกัน

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ   รายงาน 13X แสดงยอดค้างส่งตามหน่วยนับที่สั่งขาย   เช่น ค้างส่ง 5 โหล ก็จะแสดงตัวเลขค้างส่ง 5 โหล   แต่ถ้าเป็นรายงาน 43C  จะแสดงหน่วยย่อยทั้งหมดที่ค้างส่ง เช่นค้างส่ง 5 โหล ก็จะแสดงตัวเลข  60 ชิ้น  เป็นต้นซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้เทียบดูแล้ว

อาจจะไม่ตรงกันได้

 

วิธีแก้ไข  แก้ไขรายงาน 13X โดยให้แสดงตัวคูณเพิ่มอีกหนึ่งคอลัมน์     คือ

~TFACTOR:                  0,               ””,              “OESOIT->TFACTOR”,                ””