42C.  ดูรายงาน 412 หรือ 411 (Stock card) ลูกค้าแจ้งว่าการต้นทุน ในเอกสารบิลขายนั้นตัดผิดล๊อต วิธีที่จะให้ลูกค้าเช็คว่าโปรแกรมตัดต้นทุนจากล๊อตไหน ทำได้โดย

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > ปัญหาต่าง ๆ ในการพิมพ์รายงาน > 4.  รายงานสินค้าคงเหลือ > 2.  สินค้าคงเหลือ >

42C.  ดูรายงาน 412 หรือ 411 (Stock card) ลูกค้าแจ้งว่าการต้นทุน ในเอกสารบิลขายนั้นตัดผิดล๊อต วิธีที่จะให้ลูกค้าเช็คว่าโปรแกรมตัดต้นทุนจากล๊อตไหน ทำได้โดย

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

· ดูรายงาน 42C หรือ รายงาน 42x แล้วใส่วันที่ ก่อนหน้าวันที่ของบิลขาย 1 วัน ติ๊กถูกตรงพิมพ์ล๊อตคงเหลือด้วย