421. ลูกค้าใช้   v.dos  พิมพ์รายงาน 421   โดยตอบ Y  พิมพ์ล๊อตคงเหลือ (กรณีคิดต้นทุนแบบ fifo) และ ตอบ Y  แจกแจงคลัง สินค้า  จะได้ข้อมูลตามรูปด้านล่าง

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > ปัญหาต่าง ๆ ในการพิมพ์รายงาน > 4.  รายงานสินค้าคงเหลือ > 2.  สินค้าคงเหลือ >

421. ลูกค้าใช้   v.dos  พิมพ์รายงาน 421   โดยตอบ Y  พิมพ์ล๊อตคงเหลือ (กรณีคิดต้นทุนแบบ fifo) และ ตอบ Y  แจกแจงคลัง สินค้า  จะได้ข้อมูลตามรูปด้านล่าง

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

421-stl

 

 ปัญหาของลูกค้า คือ  วันที่ของล๊อตที่เหลือ   ไม่เรียงตามวันที่ให้ สลับไปสลับมา  เป็นทุกรหัสสินค้า  แต่ถ้าเลือก

รหัส อลป-00 -21100 รหัสเดียว จะไม่เป็นแบบนี้  ซึ่งได้ทำการสุ่มแล้ว ปรากฏว่า  ล๊อตที่เหลือ อย่างเช่น วันที่ 27/02/52 RR5200425 เมือไปเปิดบิลใบนี้ดู กลับไม่มีรหัสสินค้าตัวนี้ด้วย

 แต่ถ้าไปพิมพ์รายงาน 427 กลับไม่เป็น เป็น เฉพาะรายงาน 421  เอาข้อมูลลูกค้า มาเปิดใน V.windows ก็เป็นเหมือนกัน

 

สาเหตุ เป็นเพราะลูกค้าไม่ได้ติ๊ก พิมพ์สินค้ายอดศูนย์  ด้วย  เพราะว่า ข้อมูลของลูกค้า

1. Stmas->totbal=0 และ totval=0

2. Stloc->locbal=0

ยอดคงเหลือและมูลค้าคงเหลือ เป็น 0  และยอดใน คลัง F8 ก็เป็น 0  เมื่อสั่งพิมพ์รายงาน  มีการกำหนดว่า ให้พิมพ์ล๊อตคงเหลือด้วย ทำให้ต้องมีการโชว์บิลรับเข้าขึ้นมา  ซึ่งสินค้าบางตัว ยอดคงเหลือเป็น 0 ทำให้ไม่โชว์สินค้าตัวนั้น  แต่รายการบิลยังโชว์ ทำให้บิลของสินค้านั้นๆ  ไปต่อกับสินค้าตัวที่ยังมียอดคงเหลืออยู่

 

วิธิแก้ไข 1. ให้ติ๊กถูก พิมพ์สินค้ายอดศูนย์

2. Update Program ประมาณวันที่ 18/03/2554

เมื่อ update  แล้ว หน้าจอรายงาน จะมีข้อความ ตรวจสอบล๊อตทั้งหมด

 

421-stl-2

 

421-stl-3