421. พิมพ์รายงาน แล้วมีข้อความยอดรวมล็อตไม่เท่ายอดคงเหลือ ซึ่งสั่งพิมพ์ ณ วันที่ปัจจุบัน กำหนดคลังครบทุกคลัง ตรวจสอบยอดยกมาก็ถูกต้อง (รอบบัญชีปี 2551-2552 ปิดประมวลผลโดยโปรแกรม) จึงให้ส่งข้อมูลมาตรวจสอบ

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > ปัญหาต่าง ๆ ในการพิมพ์รายงาน > 4.  รายงานสินค้าคงเหลือ > 2.  สินค้าคงเหลือ >

421. พิมพ์รายงาน แล้วมีข้อความยอดรวมล็อตไม่เท่ายอดคงเหลือ ซึ่งสั่งพิมพ์ ณ วันที่ปัจจุบัน กำหนดคลังครบทุกคลัง ตรวจสอบยอดยกมาก็ถูกต้อง (รอบบัญชีปี 2551-2552 ปิดประมวลผลโดยโปรแกรม) จึงให้ส่งข้อมูลมาตรวจสอบ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ ที่เมนูสินค้า 7.3 แถบรายการเคลื่อนไหวสินค้า(Ctrl+F7) มีเอกสารบิลขาย (IV) ของปี 2550 ค้างอยู่ ที่ถูกต้องแล้วถ้าปิดประมวลผลโดยโปรแกรมจะไม่มีบิลขายนี้ค้างอยู่ สอบถามลูกค้าแจ้งว่าตอนปิดประมวลผลมี Error เกิดขึ้น แต่เช็คจากรอบบัญชีถูกเปลี่ยนให้ถูกต้องแล้ว และที่เมนูขายก็ไม่มีเอกสารปี 2550 แล้ว ลูกค้าจึงทำการคีย์ข้อมูลของปี 2551 ต่อเลย

 

วิธีแก้ไข ให้เปลี่ยนรอบบัญชีกลับเป็นปี 2550 แล้วทำการปิดประมวลผลอีกครั้ง