494.  มีสินค้าอยู่ 1 รหัสไม่แสดงมูลค่าสินค้า แต่สินค้าตัวอื่นแสดงมูลค่าทุกตัว ไปตรวจที่รายงาน412 ก็มีมูลค่าสินค้าคงเหลือแสดงอยู่ คำนวณยอดคงเหลือใหม่เฉพาะสินค้าตัวนี้ก็ยังไม่แสดงมูลค่า

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > ปัญหาต่าง ๆ ในการพิมพ์รายงาน > 4.  รายงานสินค้าคงเหลือ > 9.  สินค้าไม่เคลื่อนไหว >

494.  มีสินค้าอยู่ 1 รหัสไม่แสดงมูลค่าสินค้า แต่สินค้าตัวอื่นแสดงมูลค่าทุกตัว ไปตรวจที่รายงาน412 ก็มีมูลค่าสินค้าคงเหลือแสดงอยู่ คำนวณยอดคงเหลือใหม่เฉพาะสินค้าตัวนี้ก็ยังไม่แสดงมูลค่า

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ  ลูกค้าดูจากรายงาน 412 เพื่อเช็คมูลค่าสินค้าแสดงว่าตอนนี้ไม่ได้ตั้งค่าเริ่มระบบให้ตัดต้นทุนแยกตามคลัง เมื่อมีการคำนวณยอดสินค้าใหม่แล้วดูที่รายงาน 494 จึงไม่มีมูลค่าสินค้าแสดง แต่ที่รหัสอื่นๆแสดงอยู่แสดงว่าก่อนหน้านี้ตั้งค่าเริ่มระบบให้ตัดต้นทุนแยกตามคลังไว้

 

วิธิแก้ไข ให้แก้ไขค่าเริ่มระบบเป็นตัดต้นทุนแยกตามคลัง แล้วก็คำนวณยอดคงเหลือสินค้ารหัสนี้ใหม่ ก็จะแสดงมูลค่าคงเหลือให้เหมือนรหัสอื่น