3C.  คอลัมน์ยอดที่ยังไม่ลงบัญชี มีจำนวเงินด้วย ดูรายงานเช็ครับคงเหลือ ณ วันที่ (13C)  ปรากฎว่ามีเช็คที่ผ่านแล้วปรากฎขึ้นมาด้วย  โดยมีจำนวนเงินอยู่ในคอลัมภ์ยอดที่ยังไม่ลงบัญชี  พอตรวจสอบแล้วเป็นเช็คที่ป้อนเองในทะเบียนเช็ครับ แล้วค่อยนำมาอ้างในหน้าจอรับชำระหนี้

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > ปัญหาต่าง ๆ ในการพิมพ์รายงาน > 3.  รายงานเกี่ยวกับเช็ค > 3.  เช็ครับเรียงตามวันที่ผ่านเช็ค >

3C.  คอลัมน์ยอดที่ยังไม่ลงบัญชี มีจำนวเงินด้วย ดูรายงานเช็ครับคงเหลือ ณ วันที่ (13C)  ปรากฎว่ามีเช็คที่ผ่านแล้วปรากฎขึ้นมาด้วย  โดยมีจำนวนเงินอยู่ในคอลัมภ์ยอดที่ยังไม่ลงบัญชี  พอตรวจสอบแล้วเป็นเช็คที่ป้อนเองในทะเบียนเช็ครับ แล้วค่อยนำมาอ้างในหน้าจอรับชำระหนี้

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

   

สาเหตุ  เป็นเพราะที่วิธีการรับชำระหนี้  ของเช็ครับ (QP) ในช่องเช็คกำหนดเป็น N ไว้

 

วิธีแก้ไข     ต้องไปกำหนดวิธีการรับชำระหนี้ของเช็ครับ ในช่องเช็คให้เป็น Y ก่อน แล้วไปยกเลิกการผ่านเช็ค ลบเช็คใบ นี้ทิ้ง แล้วป้อนเข้าไปใหม่