3.  Update โปรแกรม โดยไม่เอาเครื่องหมายถูกหน้าข้อมูลตัวอย่างออก

( หรือลงโปรแกรมทับทั้งหมด) มีผลอย่างไร

Navigation:  ติดตั้งโปรแกรม >

3.  Update โปรแกรม โดยไม่เอาเครื่องหมายถูกหน้าข้อมูลตัวอย่างออก

( หรือลงโปรแกรมทับทั้งหมด) มีผลอย่างไร

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 โฟลเดอร์หลักของโปรแกรมเอ็กซ์เพรสจะประกอบด้วย

         THAI โครงสร้างไฟล์โปรแกรม

         DAT   จัดเก็บไฟล์ข้อมูลเปล่าๆ ที่ใช้ในการกำหนดบริษัทใหม่ขึ้นมาใช้งาน

         TEST  จัดเก็บไฟล์ข้อมูลตัวอย่าง ที่โปรแกรมจัดเตรียมให้ทดบลองใช้งาน

         SECURE จัดเก็บไฟล์เกี่ยวกับระบบความปลอดภัย

 ในกรณีที่ Update Program โดยไม่เอาเครื่องหมายถูกหน้าข้อมูลตัวอย่างออก โปรแกรมจะลงข้อมูลต้นฉบับทับลงไปในโฟลเดอร์ THAI, DAT ,TEST และ SECURE ซึ่งข้อมูลต่างๆจะถูกทับทั้งหมด เช่นไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ SECURE ซี่งได้แก่ รายชื่อผู้ใช้งาน, รายชื่อบริษัท, ค่าในการติดตั้งเครื่องพิมพ์ จะเปลี่ยนไปเป็นค่าต้นฉบับของโปรแกรม และถ้าท่านบันทึกเก็บข้อมูลไว้ในที่เก็บข้อมูล DAT หรือ TEST ก็จะถูกทับเปลี่ยนไปเป็นค่าต้นฉบับเช่นกัน

 

 ถ้าท่านเก็บข้อมูลไว้ในโฟลเดอร์ย่อยอื่นๆ ข้อมูลของท่านจะยังคงอยู่ไม่ถูกทับ เพียงแต่รายชื่อบริษัทที่เคยสร้างไว้หายไปเท่านั้น

 

วิธ๊แก้ไข

 1. เข้าโปรแกรมโดยใช้รหัสผู้ใช้/รหัสผ่านเดิมของโปรแกรม คือ BIT9

 2. เลือกบริษัท 9.ข้อมูลทดสอบ หรือ Z.ข้อมูลเปล่า บริษัทใดก็ได้

 3. นำข้อมูลสำรองระบบความปลอดภัยกลับมาใช้ใหม่ ที่เมนู อื่นๆ 3.ระบบความปลอดภัย 6.นำข้อมูลที่สำรองไว้ ลงระบบผู้ใช้

 ถ้าท่านไม่เคยสำรองข้อมูลผู้ใช้งานไว้ ให้ข้ามไปข้อที่ 4.

 4. กำหนดบริษัทใหม่(เมนูเริ่มระบบ ข้อ 8)ใส่ชื่อและกลุ่มตามต้องการ และที่สำคัญท่านจะต้องระบุที่เก็บข้อมูลให้ตรงกับชื่อโฟลเดอร์เดิมที่ท่านได้เก็บข้อมูลไว้  หลังจากนั้นโปรแกรมจะข้อความเตือนขึ้นมา ให้ตอบ YES เท่านี้ท่านก็จะสามารถใช้งานต่อไปได้ตามปกติ

 

ท่านจะต้องสร้างระบบความปลอดภัยข้อมูลผู้ใช้งานใหม่ ถ้าแต่เดิมได้มีการกำหนดสิทธิการใช้งานผู้ใช้ไว้ในระบบ