3.  การบันทึกบัญชีของสินค้าบริการในส่วนด้านล่าง  Dr. ต้นทนุบริการ ใส่เป็น บัญชีซื้อ

โปรแกรม จะนำบัญชีนี้ไปบันทึกบัญชี  ด้าน Dr. ในเวลาที่เราคีย์ซื้อ ในขณะเดียวกันถ้านำสินค้าบริการตัวนี้ไปทำใบลดหนี้   โปรแกรมก็จะเครดิต บัญชีซื้อ  แต่ความต้องการของลูกค้า ต้องการบันทึกบัญชีซื้อ แต่เมื่อลดหนี้ต้องการให้ลงบัญชี

เป็นส่งคืนสินค้า

Navigation:  ระบบสินค้า > รายละเอียดสินค้าบริการ >

3.  การบันทึกบัญชีของสินค้าบริการในส่วนด้านล่าง  Dr. ต้นทนุบริการ ใส่เป็น บัญชีซื้อ

โปรแกรม จะนำบัญชีนี้ไปบันทึกบัญชี  ด้าน Dr. ในเวลาที่เราคีย์ซื้อ ในขณะเดียวกันถ้านำสินค้าบริการตัวนี้ไปทำใบลดหนี้   โปรแกรมก็จะเครดิต บัญชีซื้อ  แต่ความต้องการของลูกค้า ต้องการบันทึกบัญชีซื้อ แต่เมื่อลดหนี้ต้องการให้ลงบัญชี

เป็นส่งคืนสินค้า

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

วิธีประยุกต์ ต้องสร้างรายละเอียดสินค้าบริการขึ้นมาอีก 1 ตัว  ส่วน Dr. ต้นทุนบริการ ให้ใส่บัญชี

ส่งคืนสินค้า   เมื่อทำใบลดหนี้ให้ใช้สินค้าบริการตัวนี้แทน

 

ข้อควรสังเกต สินค้าบริการด้านรายได้ โปรแกรมสามารถกำหนดได้ทั้งบัญชีรายได้  และลดหนี้จึง

สามารถใช้รหัสสินค้าบริการตัวเดียวกันได้เลย   แต่สินค้าบริการด้านซื้อ โปรแกรมจะ

มองด้าน Dr. อย่างเดียวจึงต้องประยุกต์โดยสร้างรหัสสินค้าบริการ 2 ตัว