37.  โปรแกรมเวอร์ชั่น 1.5  บันทึกข้อมูลในสมุดรายวัน แล้วสั่ง POST แล้วต้องการป้อนข้อมูลเช็ค, ภาษีซื้อ-ขาย,ภาษีหัก ณ ที่จ่ายเพิ่มเติม

Navigation:  ระบบบัญชี > สมุดรายวัน >

37.  โปรแกรมเวอร์ชั่น 1.5  บันทึกข้อมูลในสมุดรายวัน แล้วสั่ง POST แล้วต้องการป้อนข้อมูลเช็ค, ภาษีซื้อ-ขาย,ภาษีหัก ณ ที่จ่ายเพิ่มเติม

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สามารถที่ได้โดยการกดปุ่มฟังค์ชั่นเข้าไปบันทึกเพิ่มเติมได้เลย (ใช้เมาส์ไม่ได้) เช่น ต้องการป้อนข้อมูลเช็คจ่ายให้กดปุ่ม

F7 ตามด้วย Alt+A เป็นต้น