37. พิมพ์งบดุลแล้วหลุดออกจากโปรแกรมไปเลย แต่งบอื่นๆไม่เป็น

Navigation:  ระบบบัญชี > งบการเงิน >

37. พิมพ์งบดุลแล้วหลุดออกจากโปรแกรมไปเลย แต่งบอื่นๆไม่เป็น

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ   เพราะผังบัญชีมีเลขที่บัญชีที่มีบัญชีคุมและระดับบัญชีผิดอยู่ แล้วงบดุลมีการดึงเลขที่บัญชีนี้ไปใช้ ทำให้พิมพ์งบแล้วหลุดโปรแกรม

วิธีแก้ไข ให้ส่งไฟล์ GLACC.DBF มาแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วทำการจัดเรียงใหม่ก็จะหาย