34. ถ้าต้องการแก้ไขหมายเหตุในใบสั่งขาย ที่อยู่ใน IV สามารถแก้ไขจากหน้าจอ IV ได้เลยหรือไม่ กดอะไร

Navigation:  ระบบขาย > บิลขาย >

34. ถ้าต้องการแก้ไขหมายเหตุในใบสั่งขาย ที่อยู่ใน IV สามารถแก้ไขจากหน้าจอ IV ได้เลยหรือไม่ กดอะไร

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

กด Ctrl+R