33. รายงานเช็ครับเรียงตามวันที่ผ่านเช็ค  คอลัมน์ ค่าธรรมเนียม จะไม่มียอดโชว์ ในกรณีที่ใช้ใบนำฝากเช็ค (BQ)

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > ปัญหาต่าง ๆ ในการพิมพ์รายงาน > 3.  รายงานเกี่ยวกับเช็ค > 3.  เช็ครับเรียงตามวันที่ผ่านเช็ค >

33. รายงานเช็ครับเรียงตามวันที่ผ่านเช็ค  คอลัมน์ ค่าธรรมเนียม จะไม่มียอดโชว์ ในกรณีที่ใช้ใบนำฝากเช็ค (BQ)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

วิธีแก้ไข ให้โชว์ค่าธรรมเนียม ให้แก้รายงานโดยใช้ตัวแปร BKTRN->CHARGE ก็จะโชว์ค่าธรรมเนียมขึ้นมาให้ ถ้าเป็น กรณีที่ใบนำฝากหนึ่งใบแต่มีเช็คหลายใบ ก็จะขึ้นยอดค่าธรรมเนียมในเช็คใบแรก