33. หน้าจอขายสด/ขายเชื่อ ในส่วนของรายการใน F8 สามารถป้อนรหัสค่าใช้จ่ายเข้าไปเองได้ โดยโปรแกรมไม่ฟ้อง (แต่เวลากด F6 ไม่มีให้เลือก)  ทางด้านซื้อสด/ซื้อเชื่อ  ก็เป็นเช่นเดียวกันคือคีย์รหัสรายได้เข้าไปได้

Navigation:  ระบบขาย > บิลขาย >

33. หน้าจอขายสด/ขายเชื่อ ในส่วนของรายการใน F8 สามารถป้อนรหัสค่าใช้จ่ายเข้าไปเองได้ โดยโปรแกรมไม่ฟ้อง (แต่เวลากด F6 ไม่มีให้เลือก)  ทางด้านซื้อสด/ซื้อเชื่อ  ก็เป็นเช่นเดียวกันคือคีย์รหัสรายได้เข้าไปได้

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

วิธีแก้ไข   Update โปรแกรมวันที่ 1 ก.ย. 51