3.1  ทำการขายลดเช็คที่เมนู การเงิน 311 ใบขายลดเช็ค (SQR) แล้วต้องการดูรายงานเกี่ยวกับขายลดเช็ค จึงเข้าเมนูรายงาน 31 เช็ครับเรียงตามวันที่เช็ค เลือกสถานะเช็คจาก 03 เช็คขายลด ขึ้นว่าไม่มีข้อมูลตามขอบเขตที่กำหนด

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > ปัญหาต่าง ๆ ในการพิมพ์รายงาน > 3.  รายงานเกี่ยวกับเช็ค > 1.  เช็ครับเรียงตามวันที่เช็ค >

3.1  ทำการขายลดเช็คที่เมนู การเงิน 311 ใบขายลดเช็ค (SQR) แล้วต้องการดูรายงานเกี่ยวกับขายลดเช็ค จึงเข้าเมนูรายงาน 31 เช็ครับเรียงตามวันที่เช็ค เลือกสถานะเช็คจาก 03 เช็คขายลด ขึ้นว่าไม่มีข้อมูลตามขอบเขตที่กำหนด

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ เพราะตอนที่ทำใบขายลดเช็ค (SQR) สถานะเช็คที่ขึ้นจะเป็น 01 รอเรียกเก็บ ไม่ได้ขึ้นเป็น 03 เช็คขายลด

 

วิธีแก้ไข

1. ให้สร้างรายละเอียดบัญชีเงินฝากขึ้นมาใหม่ 1 รหัส ตั้งเป็นธนาคารขายลดเช็คผูกบัญชีเป็นบัญชีพักไว้ก่อน

2. ตอนที่ทำใบขายลดเช็คให้เลือกเข้าบัญชีของธนาคารที่ตั้งใหม่นี้ แล้วให้ดูรายงาน 32 แทน โดยระบุธนาคารที่นำฝากจากข้อ 1 เลือกสถานะเช็ค 01 รอเรียกเก็บ

3. ตอนที่ทำการผ่านเช็คก็ให้เลือกธนาคารที่นำฝากตามที่ไปขายลดเช็คจริงๆ