3. ในเอกสารเบิกชดเชยเงินสดย่อย (VR) ลูกค้าสามารถป้อนยอด เบิกชดเชยโดย (F7) เกินยอดเงินรวมได้ เช่น ยอดเงินรวมค่าใช้จ่าย เป็น 500.- ถ้าลูกค้าเบิกโดยใช้ เช็ค เป็น เงิน 1,000.-

Navigation:  ระบบบัญชี > เงินสดย่อย >

3. ในเอกสารเบิกชดเชยเงินสดย่อย (VR) ลูกค้าสามารถป้อนยอด เบิกชดเชยโดย (F7) เกินยอดเงินรวมได้ เช่น ยอดเงินรวมค่าใช้จ่าย เป็น 500.- ถ้าลูกค้าเบิกโดยใช้ เช็ค เป็น เงิน 1,000.-

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

โปรแกรมจะลงบัญชี

 

       Dr. ค่าใช้จ่าย                                500

          เงินสดย่อย                        500

         Cr. เช็คจ่ายล่วงหน้า                        1,000

 

แต่ถ้ายอดเงินที่จ่ายน้อยกว่ายอดเงินรวม  เช่น ยอดเงินค่าใช้จ่ายรวม  1,000 .- แต่จ่าย แค่ 500.- (ยอดเงินไม่เรียบร้อยก็ยังขึ้นอยู่) โปรแกรมจะลงบัญชี

 Dr.  ค่าใช้จ่าย                        1000

           Cr. เช็คจ่ายล่วงหน้า                  500

                  เงินสดย่อย                                500

***เพราะโปรแกรมเช็คว่าผลต่างจะเป็นการตั้งวงเงินสดย่อยเพิ่มหรือลดได้ เลขที่บัญชีที่โปรแกรมใช้ลงยอดผลต่าง จะดูจากเริ่มระบบ 5.2 ตรงช่องเงินสดย่อย