2C2.  ดูรายงาน 2C2  เลือกรหัสผู้จำหน่าย จาก 394 ถึง 1003 กด f5 เพื่อจะดูข้อมูล โปรแกรมขึ้นข้อความว่า “ไม่มีข้อมูลตามขอบเขตที่กำหนด” ทั้งๆที่รหัสผู้จำหน่ายที่จะดูรายงานมีการเดินรายการไปแล้ว

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > ปัญหาต่าง ๆ ในการพิมพ์รายงาน > 2.  รายงานเจ้าหนี้ > C.  วิเคราะห์อายุเจ้าหนี้ >

2C2.  ดูรายงาน 2C2  เลือกรหัสผู้จำหน่าย จาก 394 ถึง 1003 กด f5 เพื่อจะดูข้อมูล โปรแกรมขึ้นข้อความว่า “ไม่มีข้อมูลตามขอบเขตที่กำหนด” ทั้งๆที่รหัสผู้จำหน่ายที่จะดูรายงานมีการเดินรายการไปแล้ว

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ เนื่องจากโปรแกรมมองการเรียงลำดับของตัวเลขก่อน คือ 0-9  จากที่ลูกค้าดูรายงาน 394 จะเป็นตัวเลขที่มากกว่า 1003 (มองหลักแรก) จึงทำให้โปรแกรมขึ้นข้อความดังกล่าว