2. เลือกโอนย้ายข้อมูลแล้วขึ้น บันทึกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีไม่ถูกต้อง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีไม่ถูกต้องบรรทัดที่ 3

Navigation:  ระบบการเงิน > ปัญหาที่เกิดจากการยื่น แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ผ่าน Internet > ภ.ง.ด.02 >

2. เลือกโอนย้ายข้อมูลแล้วขึ้น บันทึกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีไม่ถูกต้อง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีไม่ถูกต้องบรรทัดที่ 3

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

เลือกโอนย้ายข้อมูลแล้วขึ้น บันทึกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีไม่ถูกต้อง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีไม่ถูกต้องบรรทัดที่ 3

 

tax2-10

 

tax2-11

 

สาเหตุ  ถ้าเปิดโปรแกรม Text File ดูบรรทัดที่ 3 คอลัมน์ที่ 6 จะต้องเป็นเลขประจำตัวผู้เสียภาษีเงินได้ ที่มี 10 หลัก เป็นนิติบุคคล ไม่ควรขึ้นต้นด้วย 31

 

tax2-12