2. พิมพ์แบบฟอร์มที่หน้าจอใบสั่งขาย โปรแกรมไม่ให้พิมพ์ แจ้งว่าเคยพิมพ์ไปแล้ว ทั้งๆที่ยังไม่เคยพิมพ์ออกไปที่เครื่องพิมพ์เลย

Navigation:  ระบบขาย > การพิมพ์ในใบสั่งขาย >

2. พิมพ์แบบฟอร์มที่หน้าจอใบสั่งขาย โปรแกรมไม่ให้พิมพ์ แจ้งว่าเคยพิมพ์ไปแล้ว ทั้งๆที่ยังไม่เคยพิมพ์ออกไปที่เครื่องพิมพ์เลย

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ  เป็นที่ลูกค้าใช้วิธีการสร้างใบเสนอราคาแปลงเป็นใบสั่งขาย ซึ่งใบเสนอราคานั้นได้เคยถูกพิมพ์ออกไปที่เครื่องพิมพ์แล้ว ทำให้เวลาแปลงเอกสารโปรแกรมไม่ได้เคลียจำนวนครั้งการพิมพ์ออกให้ ทำให้สั่งพิมพ์ที่หน้า SO ออกเครื่องพิมพ์ไม่ได้

 

วิธีแก้ไข ให้ส่งแผ่นโปรแกรมมาอัพเดท (โปรแกรมควรจะเคลียร์จำนวนครั้งการพิมพ์ออก)