29. กำหนดรูปแบบรหัสทรัพย์สินเป็น SRY!!!!!!!! เพราะลูกค้าต้องการให้3คำแรกขึ้นเป็น SRY แต่พอเข้าไปในหน้าทะเบียนทรัพย์สิน กลับขึ้นเป็น SR เฉยๆ  น่าจะเป็นปัญหาที่โปรแกรมกับตัว Y เพราะลองสลับตำแหน่งเป็น SYR โปรแกรมก็จะขึ้นเป็น S R มีช่องว่างๆตรงตำแหน่งตัว Y

Navigation:  ระบบบัญชี > ทรัพย์สิน >

29. กำหนดรูปแบบรหัสทรัพย์สินเป็น SRY!!!!!!!! เพราะลูกค้าต้องการให้3คำแรกขึ้นเป็น SRY แต่พอเข้าไปในหน้าทะเบียนทรัพย์สิน กลับขึ้นเป็น SR เฉยๆ  น่าจะเป็นปัญหาที่โปรแกรมกับตัว Y เพราะลองสลับตำแหน่งเป็น SYR โปรแกรมก็จะขึ้นเป็น S R มีช่องว่างๆตรงตำแหน่งตัว Y

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

   พี่โปรแกรมเมอร์แจ้งว่า ตัว Y กับ N จะใช้ในการเช็คว่า ใช่หรือไม่ ในตัวโปรแกรม ดังนั้นไม่ให้ใช้ตัว Y กับ N นะคะ