29. รหัสผู้ใช้ที่เป็น BIT 9 สามารถเข้าเมนูสินค้าข้อ 2. ได้ แต่พอคลิกปุ่มเปลี่ยนรหัสสินค้า (old new) ขึ้นข้อความให้ใส่รหัสผู้ใช้ระดับ 9

Navigation:  ระบบสินค้า > รายละเอียดสินค้า >

29. รหัสผู้ใช้ที่เป็น BIT 9 สามารถเข้าเมนูสินค้าข้อ 2. ได้ แต่พอคลิกปุ่มเปลี่ยนรหัสสินค้า (old new) ขึ้นข้อความให้ใส่รหัสผู้ใช้ระดับ 9

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ เพราะไปกำหนดตรวจสอบสิทธิ์ก่อนใช้งาน ไว้ที่รหัส BIT9 และในส่วน F8 กำหนดช่องรับรอง ‘N’ ต้องกำหนดเป็น ‘Y’