29. สมุดรายวันจ่าย  สั่งพิมพ์ดูจอภาพ กดรูปพริ้นเตอร์ (Graphic M.) ไม่ได้  เข้าโปรแกรมด้วยระดับ 9

Navigation:  ระบบบัญชี > สมุดรายวัน >

29. สมุดรายวันจ่าย  สั่งพิมพ์ดูจอภาพ กดรูปพริ้นเตอร์ (Graphic M.) ไม่ได้  เข้าโปรแกรมด้วยระดับ 9

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ        1. ดูที่เริ่มระบบ ข้อ 1 ข้อ 2 เรื่องทั่วไป พิมพ์เอกสารซ้ำ ไม่ได้ใส่ไว้

2.  ดูที่บัญชี สร้างสมุดรายวัน พิมพ์ซ้ำ ใส่ไว้เป็น 1

ซึ่งโปรแกรมตัวปัจจุบัน  ถึงแม้จะเป็นระดับ 9 แล้ว พิมพ์เอกสารซ้ำก็ห้ามใส่ ถ้าใส่ไว้ จะพิมพ์ไม่ได้เลย ซึ่งถ้าต้องการพิมพ์ ให้ใช้วิธีกด shift+f5 เลือก Graphic M. แทน