28. ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน  เดือน 10 กับเดือน 12 มีจำนวนวัน 31 วันเท่ากัน แต่ทำไมโปรแกรม คิดค่าเสื่อมต่างกัน 0.01

Navigation:  ระบบบัญชี > ทรัพย์สิน >

28. ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน  เดือน 10 กับเดือน 12 มีจำนวนวัน 31 วันเท่ากัน แต่ทำไมโปรแกรม คิดค่าเสื่อมต่างกัน 0.01

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

PR-ASS01

     

 คิดจาก excel ใช้ ทศนิยม 4 ตำแหน่ง

PR-ASS02

 

 

ค่าเสื่อม 1 ปี จะได้ต้องได้  เสื่อม 699,999.95  เมื่อคิดถึงเดือน 11 ยังขาด 0.01 โปรแกรมก็เลยต้องนำผลต่างมาใส่ในเดือน 12 จึงทำให้ไม่เท่ากับเดือนอื่นที่มี 31 วันเหมือนกัน

ตามตัวอย่าง 1 ปี จะต้องได้ค่าเสื่อม  699,999.95  คิดเฉลี่ยต่อวัน  699,999.95 /365=1,917.81  ถ้าใช้ 1,917.80*365=699,997.00    หรือ 1,917.81*365 =700,000.65

 

สาเหตุ  เดือน 3 ปัดทศนิยมขึ้น 1 ตำแหน่ง เดือน 12 ยังขาดอยู่ 0.01 โปรแกรมก็เลยนำยอดมาปรับให้เดือน 12