27. ลูกค้ามีการตั้งกลุ่มบัญชีทรัพย์สิน 3 กลุ่ม โดยทุกกลุ่มจะ เครดิต ด้วยเลขที่บัญชีเดียวกัน  พอลูกค้าไปดูที่สมุดรายวันทั่วไป

โปรแกรมปรากฏการบันทึกบัญชี + คำอธิบาย ดังนี้

Dr. ค่าเสื่อมราคา1     คำอธิบาย   ค่าเสื่อมราคา1

Dr. ค่าเสื่อมราคา2                       ค่าเสื่อมราคา 2

Dr. ค่าเสื่อมราคา3                       ค่าเสื่อมราคา 3

                                 Cr.            ค่าเสื่อมราคาสะสม              คำอธิบาย    ค่าเสื่อมราคา 2

โปรแกรมดึงคำอธิบายด้านเครดิต อย่างไร

Navigation:  ระบบบัญชี > ทรัพย์สิน >

27. ลูกค้ามีการตั้งกลุ่มบัญชีทรัพย์สิน 3 กลุ่ม โดยทุกกลุ่มจะ เครดิต ด้วยเลขที่บัญชีเดียวกัน  พอลูกค้าไปดูที่สมุดรายวันทั่วไป

โปรแกรมปรากฏการบันทึกบัญชี + คำอธิบาย ดังนี้

Dr. ค่าเสื่อมราคา1     คำอธิบาย   ค่าเสื่อมราคา1

Dr. ค่าเสื่อมราคา2                       ค่าเสื่อมราคา 2

Dr. ค่าเสื่อมราคา3                       ค่าเสื่อมราคา 3

                                 Cr.            ค่าเสื่อมราคาสะสม              คำอธิบาย    ค่าเสื่อมราคา 2

โปรแกรมดึงคำอธิบายด้านเครดิต อย่างไร

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

โปรแกรมดูจากรหัสทรัพย์สินตัวสุดท้ายที่ยังมีมูลค่าอยู่ ว่าเป็นกลุ่มอะไรก็จะดึงคำอธิบายจากกลุ่มนั้นมาลงในรายวันให้