26.   คำนวณซ่อมแซมระบบสินค้า (เมนูสินค้า 7.4) แล้วคำนวณไม่จบ (วนลูป)

 

Navigation:  ระบบสินค้า > รายละเอียดสินค้า >

26.   คำนวณซ่อมแซมระบบสินค้า (เมนูสินค้า 7.4) แล้วคำนวณไม่จบ (วนลูป)

 

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ   มีการขายสินค้าในขณะที่ไม่มีสินค้าอยู่ (ขายติดลบ) ซึ่งโปรแกรมจะนำราคาทุนมาตรฐานมา เป็น

ราคาทุนให้ชั่วคราวก่อน ต่อมามีการรับคืนสินค้าโดยอ้างถึงบิลขายใบดังกล่าว