26.  ลูกค้ามีการบันทึกซื้อทรัพย์สินมาและทำการบันทึกค่าเสื่อมราคาเรียบร้อยแล้ว แต่ภายหลังมีการลดหนี้จากทรัพย์สินตัวนั้น ด้วยกันทั้งหมด 3 ใบ คนละเดือนกัน แต่ภายในปีเดียวกันมีวิธีการกรอกข้อมูลดังนี้

Navigation:  ระบบบัญชี > ทรัพย์สิน >

26.  ลูกค้ามีการบันทึกซื้อทรัพย์สินมาและทำการบันทึกค่าเสื่อมราคาเรียบร้อยแล้ว แต่ภายหลังมีการลดหนี้จากทรัพย์สินตัวนั้น ด้วยกันทั้งหมด 3 ใบ คนละเดือนกัน แต่ภายในปีเดียวกันมีวิธีการกรอกข้อมูลดังนี้

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

ทรัพย์สินก่อนทำลดหนี้

 

cns-01

 

ทรัพย์สินที่ทำลดหนี้ครั้งที่ 1 และทำการขายเพื่อทำลดหนี้ครั้งที่ 2

 

cns-02

 

ทรัพย์สินที่ทำลดหนี้ที่ 2  และทำการขายเพื่อทำลดหนี้ครั้งที่ 3

 

cns-03

 

ทรัพย์สินที่เหลือล่าสุดหลังจากทำลดหนี้ครบ 3 ครั้ง

 

cns-04