25. งบดุลเลขที่บัญชีกระแสรายวันเลขที่บัญชีเดียวกันแต่ไปปรากฎทั้งสองฝั่งคือ ด้านสินทรัพย์และด้านหนี้สินตรงบัญชีเงินเบิกเกินบัญชี

Navigation:  ระบบบัญชี > งบการเงิน >

25. งบดุลเลขที่บัญชีกระแสรายวันเลขที่บัญชีเดียวกันแต่ไปปรากฎทั้งสองฝั่งคือ ด้านสินทรัพย์และด้านหนี้สินตรงบัญชีเงินเบิกเกินบัญชี

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

bal10

 

สาเหตุ เป็นเพราะเลขที่บัญชีเดียวกัน มีแยกแผนกไว้ ซึ่งแผนกที่ 1 มียอดด้านเดบิท ส่วนอีกแผนกมียอดด้านเครดิต ตามรูปข้างบน

 

วิธีแก้ไข

 

ด้านสินทรัพย์

bal08

 

 

ด้านหนี้สิน

bal09