24. ทำไมค่าเสื่อมในงวดที่ 12 คำนวณยอดให้ผิด

Navigation:  ระบบบัญชี > ทรัพย์สิน >

24. ทำไมค่าเสื่อมในงวดที่ 12 คำนวณยอดให้ผิด

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

รอบบัญชี 01/04/2554

ค่าเสื่อมงวดที่ 12 ไม่ถูกต้อง เยอะเกินไป

วิธีคิดของโปรแกรม (62,000 -1 ) *5 /100  = 3,099.5 / ปี

ซื้อวันที่ 04/08/2554  คำนวณถึงงวดที่ 12 = 31-4+1+30+31+30+31+31+29+31  =  241 วัน

เอา 3,099.50 * 241 / 366 =  2,041.22  (ค่าเสื่อมของปีแรกที่มีการใช้งาน ซึ่งไม่เต็มปี)

เอา 2,041.22 – 1,016.39  = 1,024.83 (เอาค่าเสื่อมของปีแรก หัก  ค่าเสื่อมที่มีการคำนวณมาเอง)

ผลต่าง  คือ 1,024.83   คือ ค่าเสื่อมที่ต้องคิดที่เหลืออีก 4 งวด รวมกัน ต้องไม่เกิน 1,024.83

โปรแกรมก็จะไปคำนวณในแต่ละงวดดังนี้

งวด 9 2,041.22  * 31 / 241        =  262.56

งวดที่ 10  2,041.22  * 31 / 241  =  262.56

งวดที่ 11  2,041.22  * 29 / 241  =  245.62

งวดที่ 12  2,041.22  * 31 / 241  =  262.52     ซึ่งถ้าเราคิดแบบนี้จะได้ยอดนี้ 262.52  ซึ่งถ้าเอาทั้ง 4 งวดบวกกัน 4 งวด บวกกัน =  1,033.26    ซึ่งทำให้ยอดมันเกิน กว่า 1,024.83 ทีต้องคิดจริง

ดังนั้น โปรแกรมจึงเอา 3 งวด บวกกัน =        770.74

เอาไปลบกับ             1,024.83  -  770.74  =  254.09 ลงไปให้ในงวดสุดท้ายเลย

 

ซึ่งงวดสุดท้าย อาจจะเยอะกว่างวดอื่น หรือน้อยกว่างวดอื่น ก็ได้ แล้วแต่กรณี แต่ทุกงวดรวมกัน ต้องไม่เกิน ยอดรวมด้านล่าง (ยอดหลังจากหัก ค่าเสื่อมที่คำนวณเอง) ซึ่งโปรแกรมไม่สามารถถั่วเฉลี่ยให้ทุกงวดเท่ากันได้ค่ะ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** ใช้เต็มปี  = 465.22 – 200= 265.22

ใช้ทั้งหมด 9 งวด โปรแกรมก็จะคิดแต่ละงวดให้

ซึ่งพอมาถึง งวดที่ 10 แล้ว รวมกันทุกงวด ได้ 265.22 แล้ว

โปรแกรมก็จะหยุดคิดทันทีค่ะ

ถ้าเป็นแบบนี้ลูกค้าไม่ต้องการ ปีแรกต้องกรอกเองไปก่อน หลังจากนั้น ค่อยให้โปรแกรมคิดให้เต็มปีค่ะ