23. เพิ่มรายการในงบการเงิน โดยใส่ลำดับ  410 เป็นรายการแรก   411   412  413 ตามลำดับ แต่ รายการที่ 413  ขึ้นไปอยู่เป็นรายการแรกของงบการเงิน

Navigation:  ระบบบัญชี > งบการเงิน >

23. เพิ่มรายการในงบการเงิน โดยใส่ลำดับ  410 เป็นรายการแรก   411   412  413 ตามลำดับ แต่ รายการที่ 413  ขึ้นไปอยู่เป็นรายการแรกของงบการเงิน

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ ลำดับที่ 413 มีการ เคาะเว้นวรรคภาษาไทย ซึ่งตัวอื่น  ๆ เคาะเป็นภาษาอังกฤษ

ซึ่งตามหลักแล้วเคาะวรรคไทยต้องอยู่หลัง เคาะวรรคอังกฤษ แต่ทำไมวรรคไทย

จึงขึ้นก่อนวรรคอังกฤษ

เพราะโครงสร้างงบการเงินโปรแกรม มีการแปลงค่าลำดับซึ่งเป็นตัวอักษรให้เป็นตัวเลข

โดยใช้คำสั่ง STR(VAL(LINUM),4,0)  (ดูจาก F8 แล้ว Tab ดู นิพจน์ดัชนี) เมื่อเจอวรรค    ไทยทำให้โปรแกรมแปลงค่าได้เท่ากับ 0 ทำให้ลำดับที่เคาะวรรคไทยขึ้นไปอยู่บรรทัดแรก

 

วิธีแก้ไข  ให้เปลี่ยนเป็นเคาะวรรคภาษาอังกฤษ