22. กรณีที่พิมพ์แบบ Text Mode แล้วเจอปัญหาเส้นแนวนอนไม่พิมพ์ออกมา

Navigation:  Printer > Dot >

22. กรณีที่พิมพ์แบบ Text Mode แล้วเจอปัญหาเส้นแนวนอนไม่พิมพ์ออกมา

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นคือ ปรับอักษรที่เครื่องพิมพ์เป็นไทยอักษรร่าง/ดราฟท์

หรือปรับในโปรแกรม Express ที่เมนูเริ่มระบบ 6.ติดตั้งเครื่องพิมพ์ 2.กำหนดรหัสเครื่องพิมพ์ เปลี่ยนพิมพ์กรอบตารางได้เป็น N (เส้นที่พิมพ์ออกมาจะเป็นเส้นประ)